ّ

مد Basic Needs برای Red Dead Redemption 2

دانلود مد Basic Needs برای Red Dead Redemption 2

دانلود مد Basic Needs برای Red Dead Redemption 2

1399/11/23 10:25

fattah

مد Basic Needs یکی از پردانلود ترین مد های این بازی هست که این مد نیاز های حیاتی کاراکتر را در گوشه صفحه مانند گرسنگی ، تشنگی و… را نشان می دهد. این مد توسط Bolmin ساخته و منتشر شده…