ّ

مد Buyable Properties برای Red Dead Redemption 2

دانلود مد Buyable Properties برای Red Dead Redemption 2

دانلود مد Buyable Properties برای Red Dead Redemption 2

1400/12/03 07:22

fattah

استفاده از مد Buyable Properties می توانید در بازی خانه هایی را بخریده و درون انرا هم شخصی سازی کرد، این مد قصد دارد کمی واقع گرایی را به بازی اضافه کند. این مد توسط Bolmin_and_Dick_Hertz ساخته و برای بازی…