ّ

مد Jobs Mod برای Red Dead Redemption 2

دانلود مد Jobs Mod برای Red Dead Redemption 2

دانلود مد Jobs Mod برای Red Dead Redemption 2

1400/10/28 03:46

fattah

آیا می خواهید در حالی که از فضای 1899 آمریکا از کار کردن در مشاغل قانونی مختلف دستمزد بگیرید و لذت ببرید. این مد به بازیکن اجازه می دهد کار های قانونی مانند معدنچی ، شکارچی ، بارمن و پست…