ّ

مود No Eyebrows No Beard برای God of War

دانلود مد No Eyebrows No Beard برای God of War

دانلود مد No Eyebrows No Beard برای God of War

1400/11/01 09:45

fattah

با استفاده از مد No Eyebrows No Beard می توانید ریش و سبیل کریتوس را در بازی بتراشید و بازی را با کریتوس بدون ریش و سبیل مانند نسخه های قدیمی بازی تجربه کنید. با دانلود مد No Eyebrows No…